5K Työnohjaus

Työnohjaus toteutetaan ratkaisukeskeisellä ja voimavaraistavalla työotteella, asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti muotoiltuna kokonaisuuksina.

Työnohjaus on työnohjaajan ja ohjattavien välinen vuorovaikutuksellinen prosessi. Työnohjauksessa voidaan turvallisessa ympäristössä tarkastella oman itsen suhdetta työhön ja tiimiin erilaisista näkökulmista käsin, samalla arvioiden ja kehittäen sitä. Toisintekijöiden työnohjauksen teoreettisina viitekehyksinä ovat ratkaisukeskeisyys, voimavarakeskeisyys, narratiivisuus, NLP, sekä positiivisen psykologian näkökulmat.

Työskentelyn keskiössä ovat toisintekemisen näkökulmat, onnistumisten tutkiminen sekä eteenpäin vievä työote. Dialogisuus, toiminnalliset menetelmät sekä oivalluttaminen ovat myös osa Toisintekijöiden työnohjausta.

Tavoitteena on vahvistaa ohjattavan kokemusta omasta pystyvyydestään. Vahvistetaan myös voimavaroja työarjessa, tuetaan työhyvinvointia ja vahvistetaan tiimin vuorovaikutusta.

Työnohjauksessa voimme:
  • Keskustella työhön ja työyhteisöön liittyvistä ajatuksista
  • Reflektoida työn onnistumisia ja haasteita
  • Avata ja kehittää uusia näkökulmia sekä toimintatapoja
  • Tutkia työskentelyä case- tyyppisesti
  • Keskittyä lisäämään hyvinvointia ja työssäjaksamista
  • Vahvistaa itsejohtamista ja vuorovaikutustaitoja

Työnohjausta yksilöille, työyhteisöille ja tiimeille sekä esimiehille ja johdolle.
Tuotamme palveluita suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.