5K Työyhteisösovittelu
Laki velvoittaa sekä työntekijää että työnantajaa huolehtimaan siitä, että yhdenkään ihmisen turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa. Työntekijän on vältettävä epäasiallista käytöstä sekä kohtelua toisia kohtaan, työnantajalla taas on velvollisuus huolehtia siitä, työskentelyolosuhteet takaavat turvallisen työpaikan.

Työyhteisösovittelussa kuullaan kaikkia osapuolia tasapuolisesti, ja sen tarkoitus on paitsi luoda turvallinen keskustelufoorumi, myös vahvistaa luottamusta, empatiaa ja ymmärrystä. Sovitteluun sisältyy monipuolisia kohtaamisia, ja tähtäin on aina yhteisymmärryksessä.

Sovittelun kulku
  • Info: käydään läpi sovittelun periaatteet sekä sovittelijan rooli
  • Yksilöhaastattelut: jokaisen ääni kuuluu tasapuolisesti
  • Pari- tai pieryhmäkeskustelut tarvittaessa: tavoitteena empatian ja ymmärryksen lisääntyminen
  • Yhteinen sovittelu: tarinakierros, kysymykset ja keskustelu
  • Sopimus: kaikkien osapuolten ratkaisuehdotukset ja lupaukset jatkon kannalta
  • Seuranta: kahden kuukauden sisällä ensimmäinen kerta, kuuden kuukauden sisällä toinen.


Miksi sovittelu on perusteltua?

Johdon näkökulmasta syitä on useita. Työteho ja työn tuottavuus laskevat puutteellisen johtamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi. Yhdenkin henkilön sairauspoissaolopäivästä koituu ylimääräisiä kuluja satoja euroja.

Sovittelulla johdon konfliktinkäsittelytaito paranee, ja ihmiset oppivat käsittelemään ristiriitoja oma-aloitteisesti. Se vähentää huomattavasti johdon työtaakkaa ja vapauttaa resursseja tuottavuuden hyväksi.

Huono ilmapiiri vaikuttaa negatiivisesti yhteisön maineeseen. Se voi aiheuttaa parhaiden työntekijöiden lähtemisen ja vaikeuttaa uusien rekrytointia.

Työntekijöiden kannalta tärkeimpiä sovittelun perusteita ovat oman äänen kuuluviin saaminen, vaikutusmahdollisuus, työssä viihtyminen ja luulojen väheneminen. Väärinkäsitykset ovat kaikissa työyhteisöissä yleisiä, ja ne ruokkivat pahimmillaan epäluuloa ja mielipahaa. Kun tulee itse kuulluksi ja kuulee muita osapuolia, ymmärtää paremmin olevansa tärkeä osa yhteisöä, jossa jokaisella on oma hieno tehtävänsä.