5K Resilienssi -webinaari

Kuvaus

Resilienssi tarkoittaa ihmisen mukautumiskykyä ja joustavuutta, sekä psyykkistä palautumista muutoksen tai vastoinkäymisen kohdatessa. Se on sitkeyttä, myönteisyyttä, tulevaisuudenuskoa ja vaikutusmahdollisuuksien huomioimista. Resilienssi on siis kykyä toimia muuttuvissa olosuhteista, kohdata vastoinkäymisiä ja kriisejä, sekä taitoa sopeutua muutoksiin.  Resilienssin synonyymeiksi voidaankin rinnastaa esimerkiksi kimmoisuus, elastisuus, valmius ja sietokyky.

Työelämässä saamme harjoitella resilienssitaitojamme muuttuvassa toimintaympäristössä. Työ vaatii tekijältään ja työyhteisöltä mm. joustavuutta, soveltamista, sekä sietokykyä. Resilientillä organisaatiolla on joustavuutta työarjen erilaisissa muutoksissa, sekä kykyä varautua poikkeaviin tai yllättäviin tilanteisiin.  Resilienssi vahvistaa työhyvinvointia vähentäen työntekijöiden vaihtuvuutta ja heijastuen positiivisesti asiakaskokemaan.

Meissä kaikissa on resilienssiä. Resilienssi on siis taito ja kyky, jota kannattaa tietoisesti harjoitella. Resilienssiin kuuluu mm. kyky realistiseen optimismiin, tulevaisuusorientaatioon ja luottamukseen tulevaisuudesta. Resilienssiä voidaan lähestyä niin yksilö-, kuin organisaationäkökulmasta, kuitenkin siten, että yksilö vaikuttaa aina organisaatioon ja toisinpäin.

Sisältö 

  • Resilienssi -käsitteen ja viitekehyksen avaus
  • PERMA + hyvinvointiteorian näkökulmat ja työkalut työhyvinvointia tukevina tekijöinä
  • “Pikkuisen paremmin” -asenne
  • Resilienssin vahvistamisen menetelmiä ja työkaluja

 

Tavoite
Ymmärtää resilienssi käsitteenä ja viitekehyksenä. Tutustua PERMA + hyvinvointiteorian näkökulmiin ja saada työhyvinvointia tukevia työkaluja omaan työyhteisön työarkeen. Tunnistaa “pikkuisen paremmin” -asenne, sekä saada omaa resilienssiä vahvistavia menetelmiä.

 

Kenelle?
Organisaatioille, jotka haluavat lisätä henkilöstönsä ymmärrystä työhyvinvoinnista arjessa ja jotka haluavat vahvistaa työyhteisönsä resilienssiä.

 

Toteutus
Verkkototeutus, Teams.

 

Kouluttaja
Mari Rosenlund, voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), Resilienssivalmentaja, NLP –Master Practitioner, sosiaalialan asiantuntija työelämässä.

 

Lisätietoa
Mari Rosenlund
mari.rosenlund@toisintekijat.fi
045-852 3707