Loistavasta asiantuntijasta epävarmaksi esihenkilöksi vai vahvaksi vastuun kantajaksi?

Asiantuntijat siirtyvät hyvin usein esihenkilöasemaan substanssiosaamisen, tiedon ja taidon kautta. Asiantuntijatyö eroaa kuitenkin merkittävästi esihenkilötoiminnasta, sillä asiantuntijanäkökulman rinnalle nousee vastuu tiimin tekemisestä, tavoitteiden saavuttamisesta, henkilöiden johtamisesta ja heidän motivoinnistaan.  Siirtymä tarvitsee tukea, jotta uudessa roolissa toimiminen saa hyvän alun ja tulokset kantavat pitkälle.

Asiantuntijan ja esihenkilön roolien erot

Esihenkilötyö on jatkuvaa tarkkailun alla oloa, jossa niin itsensä kuin muiden johtaminen nousevat esihenkilötyön ydinosaamiseksi. Asiantuntijatyöskentely sitä vastoin on usein oman asiantuntijuuden tarjoamista jonkin asian tai tavoitteen saavuttamiseksi ja ongelman ratkaisemiseksi. Asiantuntija kertoo, kun taas esihenkilö kuuntelee ja kysyy.  

Jotta päästään kertomisesta kuuntelemiseen ja  kysymiseen, minkä tulee muuttua, joustaa tai lisääntyä? Roolivaihdon mahdollisimman joustavaan muokkaantumiseen tarvitaan itsetuntemusta. Kuka olen esihenkilönä? Millainen esihenkilö olen? Miten irrottaudun asiantuntijan roolista ja vahvistan osaamistani esihenkilönä? Miten johdan motivaatiota, tunteita, vahvistan tiimini henkilöiden toimijuutta tai johdan etäältä? Miten annan ja vastaanotan palautetta tai otan haastavan asian puheeksi?  

Ilman tukea sekä tietoista roolimuutosta saattaa haasteena olla se, että loistavasta asiantuntijasta kuoriutuukin epävarma esihenkilö.  Organisaatio menettää upean ammattilaisen ja saa tilalle heikosti suoriutuvan esihenkilön ja ihminen itse kokee turhautumista, epävarmuutta, osaamattomuutta, kyynisyyttä hallitsemattomuutta, yksinäisyyttä sekä riittämättömyyttä uudessa pestissään. Tässä tilanteessa työhyvinvointi, työnilo ja motivaatio ovat koetuksella.  

Usein valmennuksen draamankaari mukautuu seuraaviin osioihin :  

  1. Kyllähän minä, mutta mites ne muut!  
  2. Voinko tai uskallanko pysähtyä oman itseni ääreen?  
  3. Enkö olekaan yksin? 
  4. Tiedetään, tiedetään, mutta miten toimia käytännössä?  
  5. Ei hitto, tämähän toimii!  

Valmennuksen avulla roolinvaihto sujuu mutkattomasti

Toisintekijät vastasivat asiakkaidensa haasteeseen ja kehittivät yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa 5K Asiantuntijasta esihenkilöksi – verkkokoulutuksen, joka valmennus ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Pilottiin osallistui 16 esihenkilöä. Näin pystyimme varmistamaan koulutuksen sisältöjen ja käytäntöjen vastaavan parhaiten asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Mitä siitä syntyi?  

Verkkokoulutus matka niin itseen kuin ihmisten johtamiseen. Valmennuksellinen koulutus koostuu verkkotapaamisista sekä itsenäisestä opiskelusta tapaamisten välillä. Verkkokoulutus tarjoaa myös vertaistuellisen ja inpsiroivan yhteisön muiden yritysten ja alojen esihenkilöksi siirtyneistä asiantuntijoista. Pääset mielenkiintoiselle kasvumatkalle kohti uutta, yhdessä muiden kanssa!

Kyllähän minä, mutta mites ne muut?

Valmennis käynnistetään menemällä suoraan asiaan: miten sinä? Peili käännetään organisaatiosta, johdosta, työntekijöistä tai asiakkaista omaan itseen. Näin ollaan sen äärellä, mihin sinä itse voit vaikuttaa. Tämä saattaa sekä turhauttaa, että helpottaa. Turhauttaa siitä syystä, että ymmärretään oman toiminnan vaikutukset ja helpottaa siksi, että ymmärretään sen mahdollisuudet.  

Valmennuksissa tämä osio herättelee miettimään omaa itseään, toimintaa, arvoja, ajatuksia sekä tunteita. Ymmärretään, että esihenkilötyö on ennen kaikkea itsetuntoammatti, sillä esihenkilö on jatkuvan tarkkailun ja mallintamisen kohteena. Kaikkea mitä esihenkilö tekee, sanoo, viestittää tai toisaalta jättää tekemättä tai viestittämättä tulkitaan.  

Tässä osiossa huomataan myös ne vaikuttimet, jotka ovat muokanneet sinun tapaasi toimia esihenkilönä. Aiemmat kokemukset ja mallinnukset johtamisesta, elämänkokemus, opittu tieto ja taito muokkaavat sinun toimintaasi tänä päivänä ja tässä hetkessä.  

Valmennuksessa lähdetään kahdesta eri näkökulmasta; siitä mikä tällä hetkellä tökkii ja siitä, mikä tällä hetkellä toimii. Eli tarkastellaan niin haasteita kuin vahvuuksia samalla otannalla. Tästä saatu palaute on ollut positiivista, koska valmennuksessa ei olla pelkkien haasteiden, kehittämisen tai kehittymisen äärellä.  

Osallistujan palaute:  

“Valmennus oli siinä mielessä hyvä, että herätti ajattelemaan asioita oman toiminnan kautta ja olen miettinytkin monesti asioita miten olen aiemmin toiminut, olenko toiminut oikein ja miten olisi ollut hyvä toimia.” 

Voinko tai uskallanko pysähtyä oman itseni ääreen? 

Valmennuksen yksi keskeisin oman toiminnan ja erilaisuuden sanoittamisen työkalu on Everything DiSC – käyttäytymisanalyysi. Tätä hyödynnämme sanoittamaan niin omaa toimintaa kuin tiedostamaan ja ymmärtämään erilaisuutta.  

Esihenkilötoiminnassa on paljolti kysymys muista, muiden ajatuksista, toiminnasta, tunteista ja tarpeista. “One size fits all” – esihenkilömallia ei ole, vaan tiimisi tarpeet määrittelevät ja ohjaavat osaltaan sinun tapaasi olla esihenkilö. Tässä tukevana pohjana toimivat organisaation arvot, visio, missio, strategia ja tavoitteet. Näin esihenkilötyö ei muokkaannu liiaksi tekijänsä näköiseksi, vaan toteutetaan organisaation johtamislupausta ja siten tasapuolisuutta.  

Valmennuksessa nousee usein kysymys siitä, voinko tai toisaalta uskallanko pysähtyä oman itseni ääreen? Eikö tälle ajalle olisi tärkeämpääkin tekemistä? Miksi pitää pysähtyä tai hiljentää?  No siksi, että ilman oman toiminnan tunnistamista et voi sitä joustattaa. Ilman toisten toiminnan ymmärtämistä et voi johtaa motivaatiota ja vahvistaa osallisuuden kokemaa. Ilman rajoja toiminnasta tulee herkästi rajatonta.  

Osallistujan palaute:  

“Oleellista oli oppia hyväksymään erilaisuus ja nähdä itsensä paremmin johdettavien silmin. Parasta antia oli ylivoimaisesti itselle, että alkoi miettiä asioita ja haastaa itseään.”  

Enkö olekaan yksin? 

Ei, et ole yksin. Vaikka esihenkilötyö saattaa ajoittain tuntua yksinäiseltä, sinun on hyvä tiedostaa, että muutkin painivat hyvin samankaltaisten ajatusten, tunteiden, näkökulmien ja haasteiden kanssa.  

Valmennuksessa tärkeää palautetta on saanut vertaistuellinen näkökulma. Keskustelut, jaetut ajatukset, tunteet, turhaumat ja onnistumisen kokemukset vahvistavat omaa esihenkilöidentiteettiä ja tuovat positiivisella tavalla vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokeman.  

Myös esihenkilö kaipaa tukea ja tunnetta siitä, että kuuluu joukkoon. Esihenkilö kaipaa palautetta, vahvistusta, näkökulmia, tuuletusmahdollisuuksia ja palloseiniä.  

Osallistujan palaute: 

Tärkeää valmennuksessa oli vertaistuki, avoin ilmapiiri ja ajatusten yhteinen jakaminen.”  

Tiedetään, tiedetään – mutta miten toimia käytännössä?  

Esihenkilötyössä sokerin ja suolan tuo juuri ihmisten johtaminen, vuorovaikutus ja positiivisen tunnejäljen jättäminen.  Vuorovaikutukseen ei ole olemassa valmiita vuorosanoja, toimintamalleja tai askelmerkkejä. Vuorovaikutustilanteessa pyritään vaikuttamaan tunteisiin, jotka eivät ole konkretiaa, vaan tulkintaa tilanteesta, jonka sinä minussa herätät.  

Valmennuksessa yksi oleellisimmista asioista, joka nousee kerta toisensa jälkeen esiin, on se, että lopetetaan tietoisesti “vastausautomaattina” toimiminen ja siirrytään valmentavan johtamisen kuuntelemisen ja kysymisen maailmaan.  

Mikään tieto, teoria, työkalu ja malli ei siirry konkretiaan vahingossa tai ilman harjoittelua. Asiantuntijan näkökulmasta haaste on usein se, että kyllähän nämä asiat usein tiedetään, mutta ei toimita tiedon mukaisesti. Jotta tieto muuttuu toiminnaksi, tarvitaan tavoitteellinen suunnittelu, miksi ja mitä haluan siirtää toimintaan? Ja samoin, kun merkitset kalenteriisi vaikka sulkapallovuorot, on sinun merkattava myös omat esihenkilötreenit. Jokaisessa kohtaamisessa, jokaisessa vuorovaikutustilanteessa, oli se sitten etä-, tai lähitilanne, on sinulla mahdollisuus harjoitella. Jokaisesta kohtaamisesta voit saada palautteen, jonka kautta voit vahvistaa omaa toimintaasi. 

Osallistujan palaute:  

” Valmennus oli ajatuksia herättävä ja se loi uskoa myös omaan osaamiseen sekä antoi sopivasti vinkkejä tulevaisuuteen ja itsensä kehittämiseen.”

Ei hitto, tämähän toimii! 

Pysähtymisen, tiedostamisen, joustattamisen ja harjoittelun lopputulema on se, että löydät varmuutta, vahvuutta ja sinulle sopivia välineitä esihenkilötyöhön. Opit näkemään myös ne seikat ja asiat, jotka ovat hyvällä alulla tai toimivat sekä vahvistamaan niitä yhtälailla kuin muokkaamaan ja muuttamaan sekä ratkaisemaan haastavimpia kohtia.  

Asiantuntijasta nousu esihenkilöksi ja ammatillinen roolimuutos ei ole yhdentekevää tai useinkaan hoidu “siinä sivussa”, vaan tarvitsee hiukan hidastamista, tukea, palloseinää ja oivalluksia. On merkittävää, että esihenkilö saa tarvitsemansa tuen, jotta loistavasta asiantuntijasta syntyy vahva vastuun kantaja, joka kokee työnsä tärkeäksi, tuloksekkaaksi, merkitykselliseksi, hallittavaksi ja sitä kautta työhyvinvointi sekä työnilon kokemat vahvistuvat. Näin organisaatio saa loistavan esihenkilön ja ihminen saa onnistumisen eväät työhönsä.  

Osallistujan palaute:  

Hyvä kokonaisvaltainen paketti johtamiseen ja ihmisten ymmärtämiseen.  


Sinulle, joka olet siirtynyt tai siirtymässä asiantuntijasta esihenkilöksi ja haluat vahvistaa omaa osaamistasi esihenkilönä. 

5K Asiantuntijasta esihenkilöksi-verkkokoulutuksesta saat:  

Koulutuspäivien aikataulu ja sisältö:  

1. jakso: Minä esihenkilönä  2.5.2023 klo 9.00 – 16.00
-Esihenkilön perustehtävä, rooli ja vastuut ihmisten johtamisen näkökulmasta 
-Toisintekijöiden 5K ® -malli 
-Asiantuntijan roolista esihenkilöksi 
-Itsensä johtaminen 

2. jakso: Arjen esihenkilötyö, vuorovaikutus: 23.5.2023 klo 9.00 – 16.00
-Hyvä vuorovaikutus esihenkilötyössä 
-Everything DiSC® – käyttäytymistyylianalyysi 
-Oma luontainen tapa toimia ja käyttäytyä esihenkilönä 
-Tunteet toiminnassa 

3. jakso: Arjen esihenkilötyö, valmentava johtaminen: 13.6.2023 klo 9.00 – 16.00
– Valmentava johtaminen 
– Motivaation ja toimijuuden vahvistaminen 
– Organisaation arvot toimintaa ohjaavana tekijänä 
– Tunteet työelämässä  
-Työelämän syklisyys, työntekijöiden erilaiset tarpeet 

4. jakso: Arjen esihenkilötyö, pulmatilanteet: 1.8.2023 klo 9.00 – 16.00
-Luottamuksen rakentaminen 
-Kehityskeskustelut 
-Palautteen anto ja vastaanotto 
-Puheeksi ottaminen 

5. jakso: Oman kehittymisen tunnistaminen, arkityön parhaat käytänteet: 22.8.2023 klo 9.00 – 16.00
– Oman kehittymisen tunnistaminen päättötyön näkökulmasta 
– Esihenkilötyön vuosikello  

Kouluttaja 

Mari Rosenlund, työyhteisövalmentaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), resilienssivalmentaja, työelämäasiantuntija, Toisintekijät Oy. 

Koulutuksessa on myös vierailevia kouluttajia ja asiantuntijoita. 


TÄMÄN KEVÄÄN RYHMÄ KÄYNNISTYY JÄLLEEN 2.5.2023.

OSTA VALMENNUS 15.4 MENNESSÄ JA VARMISTAT PAIKKASI!

Mari  
 

Tämän artikkelin kirjoitti Toisintekijöiden Mari Rosenlund. Mari on Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), resilienssivalmentaja, Sosionomi (AMK), NLP Master Practioner ja positiivisen psykologian sekä työelämäasiantuntija. Työyhteisövalmentajana Mari tarkastelee asioita onnistumisten, kunnioittavan haastamisen ja näkökulmien moninkertaistamisen kautta.